Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP
Wersja do druku

FAQ

1. Jakie formy prawne mogą posiadać przedsiębiorstwa objęte wsparciem w ramach Usługi?

Wsparciem w ramach Usługi mogą być objęte małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające następujące formy prawne:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 • spółka cywilna;
 • spółka jawna;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółka partnerska;
 • spółka komandytowa;
 • spółka akcyjna;
 • spółka komandytowo – akcyjna.
2. Jak wygląda kwalifikacja do Usługi? Ile punktów należy uzyskać w procesie rekrutacji by zakwalifikować się do Usługi?

Kwalifikacja do Usługi odbywa się w dwóch etapach:

1. ocena formalna:

 • przynależność do sektora MSP – 1 pkt.
  • w przypadku małych przedsiębiorców – posiadające potencjał do wdrożenia działań z zakresu zarządzania kompetencjami (np. poprzez dysponowanie strategią przedsiębiorstwa lub innym dokumentem zarządczym);
  • w przypadku średnich przedsiębiorców - dysponujące ograniczonymi zasobami organizacyjno-finansowymi stanowiącymi barierę ich dalszego rozwoju - na podstawie przekazanych przez przedsiębiorcę dokumentów;
 • zadeklarowanie udziału w Usłudze właściciela lub przedstawiciela kadry kierowniczej – 1 pkt.
 • możliwość otrzymania pomocy de minimis – 1 pkt.

Do kolejnego etapu rekrutacji przejdą tylko te przedsiębiorstwa, które otrzymają łącznie 3 pkt.

2. ocena motywacji kadry kierowniczej danego przedsiębiorstwa do przejścia całej ścieżki w ramach Usługi – max 10 pkt.

Do Usługi zostaną zakwalifikowane tylko te przedsiębiorstwa, które otrzymają na tym etapie co najmniej 5 pkt.

 

W przypadku zgłoszenia się do Usługi większej niż zakładana liczba przedsiębiorców, o udziale decydować będzie liczba przyznanych przedsiębiorcy punktów. Powstanie lista rankingowa. Jeśli kilku przedsiębiorców będzie miało taką samą liczbę punktów, decydować będzie okres działalności przedsiębiorstwa na rynku:

 •   poniżej 3 lat – 0 pkt.
 •   3-5 lat – 1 pkt.
 •   powyżej 5 lat – 2 pkt.
3. Czy Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje jest dostępna dla jakiejś określonej formy prawnej MSP?

Usługa jest dostępna dla małych i średnich przedsiębiorców, niezależnie od ich formy prawnej, jednakże spełniających kryteria przynależności do sektora  MSP oraz spełniające kryteria udziału w usłudze. 

4. Jak stwierdzić czy moja firma jest MSP?

Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi do sektora małych i średnich przedsiębiorstw są liczba zatrudnianych pracowników, obroty oraz suma bilansowa. Jednak to nie wszystkie dane, które należy wziąć pod uwagę definiując swoją firmę. Pozostałe kryteria zostały umieszczone poniżej. Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - skrót

przedsiębiorstwo zatrudnienie roczny obrót suma bilansowa
mikro < 10 osób < 2 mln euro < 2 mln euro
małe < 50 osób < 10 mln euro < 10 mln euro
średnie < 250 osób < 50 mln euro < 43 mln euro

 

Na kategorie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa niezależne[1], które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Zgodnie z założeniami projektu, wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie przedsiębiorstwa małe i średnie.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy Państwa firma należy do kategorii MSP, np. czy spełnia kryterium niezależności, zachęcamy do zapoznania się z pełną definicją lub do skorzystania z kwalifikatora zamieszczonego na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.[1] W rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. "Definicja małych i średnich przedsiębiorstw"

5. Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis jest szczególnym rodzajem pomocy publicznej udzielanej podmiotowi gospodarczemu bez konieczności zgłaszania jej do notyfikacji przez Komisję Europejską. Zgodnie z rzymskim prawem de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi), organy państwowe mają prawo udzielić niewielkiego wsparcia firmom działającym na terenie Unii Europejskiej, o ile wartość tej pomocy nie narusza zasad konkurencyjności na rynku. Od 1 stycznia 2014 roku zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Wysokość wsparcia nie jest jedynym ograniczeniem zawężającym grono przedsiębiorstw mogących ubiegać się o ten rodzaj pomocy. Rozporządzenie z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, wyłącza przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów rolnych, rybołówstwem oraz akwakulturą. Ponadto, firmy ubiegające się o pomoc de minimis nie mogą być podmiotami zagrożonymi bankructwem w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. Komisja Europejska nie precyzuje, na jakie cele mogą zostać przeznaczone środki z dofinansowania, jednak w ramach polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a także redukcji natężenia ruchu drogowego, pomoc de minimis nie może być przyznana na zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego. Pomoc de minimis w praktyce najczęściej przyznawana jest na takie cele, jak: ochrona środowiska, usługi doradczo-szkoleniowe, rozwój działalności gospodarczej bądź zwiększenie zatrudnienia i restrukturyzację przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że rozporządzenie nie różnicuje maksymalnej kwoty pomocy ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Oznacza to, że w większym stopniu z przedmiotowej pomocy skorzystać mogą małe i średnie firmy, którym 200 tys. EUR pozwolić może na zrealizowanie znacznie większej ilości celów.
6. Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą skorzystać z Usługi?

Nie. Usługa skierowana jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Przez pracowników należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, o dzieło) nie będą traktowane jako ostateczni beneficjenci, czyli w przypadku tych osób nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania.

7. Czy z Usługi mogą korzystać przedsiębiorstwa posiadające udziały Skarbu Państwa?

Sam udział Skarbu Państwa w strukturze własnościowej spółki nie wyklucza jej z możliwości starania się o udział w Usłudze. Udział Skarbu Państwa wpływa jednakże na wielkość przedsiębiorstwa. Na podstawie wysokości udziałów Skarbu Państwa w spółce określa się jej wielkość. Jeśli 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ państwowy (podmiot prawa publicznego), to takich przedsiębiorstw nie zalicza się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (są traktowane jak duże firmy) i zgodnie z założeniami nie mogą zostać objęte wsparciem w ramach Usługi.
Podziel się:
UE