Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP
Wersja do druku

O usłudze

„Zarządzanie kompetencjami w MSP” jest projektem systemowym realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz zwiększenie kompetencji pracowników tych przedsiębiorstw.

Zarządzanie kompetencjami zmierza do efektywnego wykorzystywania potencjału, jakimi dysponuje każde przedsiębiorstwo w oparciu o zdolności i umiejętności zatrudnionych pracowników i rozwijanie na tej podstawie kompetencji nieodzownych do osiągnięcia trwałej konkurencyjności.  


W ramach projektu „Zarządzanie kompetencjami w MSP” realizowana jest Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP. Wykonawcą usługi, wybranym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k.

Celem usługi jest wsparcie 300 małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa, przygotowanie Planu Rozwoju Kompetencji w przedsiębiorstwach a w rezultacie zwiększenie kompetencji pracowników.

Warunki udziału

W usłudze mogą wziąć udział:

 • małe przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem do wdrożenia działań
  z zakresu zarządzania kompetencjami lub średnie przedsiębiorstwa dysponujące ograniczonymi zasobami organizacyjno-finansowymi stanowiącymi barierę rozwoju;

 • przedsiębiorstwa, w których w realizację projektu mogą się zaangażować przedstawiciele kadry zarządzającej, kadry HR oraz kluczowi pracownicy przedsiębiorstwa

 • przedsiębiorstwa nie będące w trakcie wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje;

 • przedsiębiorstwa, które mogą skorzystać z pomocy de minimis.

Na usługę składają się działania analityczne, szkoleniowe oraz doradcze świadczone dla małych i średnich firm, realizowane w ramach dwóch faz projektu.  

FAZA I
Uczestnicy: 300 przedsiębiorstw

Analiza
 • opracowanie raportu z analizy potencjału do zarządzania przez kompetencje
 • przygotowanie Planu Rozwoju Kompetencji
 • przygotowanie map kompetencji
Szkolenia:
 • dla kadry zarządzającej oraz kadry odpowiedzialnej za HR zakresu zarządzania przez kompetencje

Do II fazy projektu zostaną zakwalifikowane przedsiębiorstwa uczestniczące w fazie I i odznaczające się najwyższym potencjałem do wdrożenia systemu zarządzania przez kompetencje. Potencjał będzie zdiagnozowany na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz oraz oceny efektów wsparcia otrzymanego przez przedsiębiorcę w I fazie.

FAZA II
Uczestnicy: 100 przedsiębiorstw

Szkolenia
 • z zakresu najważniejszych procesów HR dla kadry HR
 • w zakresie kompetencji miękkich dla kluczowych pracowników przedsiębiorstwa
 • przygotowanie map kompetencji
Doradztwo:
 • w zakresie wdrażania planów rozwoju kompetencji i budowania pozytywnego wizerunku dla właścicieli i kadry zarządzającej HR

Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw.

Podziel się:
UE