Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP
Wersja do druku

Przebieg działań w przedsiębiorstwie

Usługa składa się z dwóch części.

Fazy I analityczno–szkoleniowej oraz Fazy II szkoleniowo doradczej.

FAZA I
W fazie I projektu weźmie udział 300 przedsiębiorstw z sektora MSP, wobec których zrealizowane zostaną działania analityczno-badawcze oraz szkoleniowe.
_Analiza i badania (rozwiń)

W przedsiębiorstwie zostanie zrealizowane działania analityczno-badawcze, w tym:
 • Analiza potencjału przedsiębiorstwa do zarządzania przez kompetencje, realizowana na podstawie badań typu desk research, ankiet wypełnianych przez przedsiębiorstwo oraz wywiadów realizowanych przez zewnętrznego konsultanta w firmie.
 • Badania kompetencji wszystkich pracowników, realizowane za pomocą ankiet on-line wypełnianych przez pracowników przedsiębiorstwa.
 • Warsztaty, panele dyskusyjne oraz wywiady poprzedzające badanie kompetencji.

Efektem analiz i badań będzie zindywidualizowany dla każdego przedsiębiorstwa:

 • raport określający potencjał do zarządzania przez kompetencje
 • Plan Rozwoju Kompetencji oraz mapa kompetencji określające potrzeby rozwojowe pracowników firmy.
_Szkolenia dla kadry zarządzającej oraz kadry HR (rozwiń)

Szkolenia będą obejmowały takie obszary tematyczne jak:
 • narzędzia HR z zakresu rekrutacji, rozwoju i oceny pracowników, umożliwiających wdrożenie w przedsiębiorstwie Planów
 • zarządzanie przez kompetencje,
 • zarządzanie efektywnością pracowników,
 • zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie,
 • zarządzaniem marką pracodawcy.

Szkolenia realizowane będą w formie warsztatów. Udział w nich weźmie średnio 2 przedstawicieli kadry menedżerskiej i/lub kadry odpowiedzialnej za HR w przedsiębiorstwie. Każdy uczestnik weźmie udział w co najmniej 5 dniach szkolenia trwającego 8 h lekcyjnych dziennie. Miejsce realizacji szkoleń ustalane będą w zależności od lokalizacji przystępujących do usługi przedsiębiorstw.

FAZA II
Spośród uczestników I fazy zostanie wyłonionych 100 podmiotów – biorących udział w II fazie, w których zostaną wdrożone działania szkoleniowo-doradcze zmierzające do wdrożenia Planów Rozwoju Kompetencji w danym przedsiębiorstwie, poprzez realizację działań szkoleniowo – doradczych w przedsiębiorstwie. Działania szkoleniowo-doradcze będą ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji kluczowych pracowników oraz rozwój umiejętności kadry odpowiedzialnej za HR w zakresie zarządzania przez kompetencje w przedsiębiorstwie.
_Szkolenia (rozwiń)

Szkolenia dla kadry odpowiedzialnej za HR
Ich celem będzie rozwijanie narzędzi dotyczących najważniejszych procesów HR: rekrutacji, oceny i planowania ścieżek rozwoju, o których była mowa w szkoleniach w I fazie. Szkolenia realizowane w formie warsztatów, obejmą takie zagadnienia jak:
 • sposoby wykorzystywania modeli kompetencyjnych w procesie rekrutacji (rozmowy rekrutacyjne, Assessment/Development Center),
 • metodologiabudowania testów kompetencyjnych , kwestionariuszy,
 • wykorzystanie modelu kompetencji w planowaniu rozwoju pracowników, budowaniu ścieżek karier, zarządzaniu talentami w przedsiębiorstwie,
 • planowanie działań rozwojowych w oparciu o ocenę kompetencji, udzielanie pracownikom informacji zwrotnej w oparciu o model kompetencji i planowanie działań rozwojowych,
 • wykorzystanie modelu kompetencyjnego w zarządzaniu kadrami np. zbieranie informacji o poziomie kompetencji posiadanych przez pracowników, wartościowaniu i ocenie oraz planowaniu awansów i zmian na stanowiskach,
 • wykorzystanie modelu kompetencji w organizacji (budowanie i zmiana kultura organizacji, określanie systemów wartości, realizacja strategii przedsiębiorstwa, określanie standardów jakości),
 • wykorzystanie modelu kompetencji w budowaniu marki pracodawcy.
W warsztatach uczestniczyć będzie średnio po 2 przedstawicieli z przedsiębiorstwa. Każdy uczestnik weźmie udział w co najmniej 5 dniach szkolenia trwającego 8 h lekcyjnych dziennie. Miejsce realizacji szkoleń ustalane będą w zależności od lokalizacji przystępujących do usługi przedsiębiorstw.

Szkolenia dla kluczowych pracowników przedsiębiorstwa
Celem szkoleń będzie rozwój umiejętności miękkich, które zostały zidentyfikowane w procesie oceny kompetencji u pracowników, w szczególności:
 • umiejętności komunikacyjne (w tym m.in. umiejętność zbierania informacji, słuchania, rozwiązywania konfliktów),
 • umiejętności współpracy,
 • znajomość etykiety biznesowej i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • umiejętności interpersonalne,
 • skuteczność osobista i autoprezentacja,
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień.
Wybór pracowników na szkolenie w przedsiębiorstwie zostanie podjęta na podstawie treści Planów Rozwoju Kompetencji z uwzględnieniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn. W szkoleniach wezmą udział średnio 4 osoby z przedsiębiorstwa. Każdy uczestnik weźmie udział w co najmniej 3 dniach szkolenia trwających 8 h lekcyjnych dziennie
_Doradztwo (rozwiń)

Każdemu przedsiębiorstwu uczestniczącemu w II fazie usługi udzielone zostanie doradztwo w zakresie wdrażania narzędzi zaproponowanych w I fazie projektu, jak również w zakresie budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Zakres doradztwa obejmie co najmniej:
 • metodologię wdrożenia zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie,
 • zdefiniowanie obszarów wykorzystywania modelu kompetencji,
 • ustalenie priorytetów krótkookresowych działań oraz zaplanowanie rozwoju kompetencji strategicznych,
 • wybór i stosowanie odpowiednich narzędzi mających wpływ na rozwój poszczególnych kompetencji,
 • opracowanie zestawów wskaźników określających skuteczność wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje,
 • wdrożenie systemu informowania pracowników o działaniach podjętych w obszarze zarządzania kompetencjami,
 • określenie metod pracy z pracownikami niechętnymi do wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje,
 • wdrożenie zdefiniowanych, skutecznych metod i narzędzi budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.
Doradztwo będzie prowadzone w formie bezpośrednich spotkań z właścicielami przedsiębiorstw oraz kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za HR., w siedzibie przedsiębiorcy. Doradztwo zostanie udzielone każdemu ze 100 przedsiębiorców uczestniczących w II fazie usługi wymiarze 40 godzin zegarowych.

Więcej o przebiegu usługi

Podziel się:
UE